• Privacy Statement

Privacy Statement

Gegevensbeschermingsverklaring van het hotel

Algemene verklaring

Holiday Inn Hasselt doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. We leven de privacyverklaring (de “verklaring”) na samen met eventuele disclaimers die de basis vormen waarop persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt die we over u verzamelen of die u ons verstrekt (“gegevens”). Lees het volgende aandachtig om ons gebruik van persoonlijke gegevens te begrijpen. Houd er rekening mee dat het beleid alleen verwijst naar in leven zijnde personen met betrekking tot hen betreffende persoonlijke gegevens en niet naar personen in enige andere hoedanigheid.

Welke gegevens verzamelen we over u?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens u die vrijwillig aanbiedt wanneer u ons dergelijke persoonlijke gegevens verstrekt, of via onze diensten waarmee u contact hebt. We kunnen ook andere persoonlijke gegevens over u ontvangen van andere personen, of we kunnen dergelijke andere persoonlijke gegevens over u verkrijgen die mogelijk afkomstig zijn van onze legitieme zakelijke activiteiten.
We kunnen gegevens verzamelen en verwerken. Daaronder de volgende informatie tijdens de dienstverlening aan u, die uw persoonlijke gegevens kan bevatten:
uw volledige naam; uw adres; uw verschillende e-mailadressen; uw verschillende telefoonnummers inclusief mobiele telefoonnummers; uw nationaliteit; uw adres; financiële informatie over u, inclusief uw bankrekeninggegevens, creditcardgegevens of andere betalingsgegevens; details van contracten die u bent aangegaan met derden voor ons om u diensten te verlenen; gegevens over uw relatie met andere partijen; gegevens van uw lidmaatschap van professionele of andere organisaties; uw geboortedatum; gegevens over uw kinderen en andere relaties; medische gegevens, waaronder gegevens over allergieën; gegevens van uw kenteken; gegevens van uw rijbewijs; gegevens van uw paspoort en alle andere gegevens die u nodig heeft of die nodig zijn voor de verwerking zodat we onze rol kunnen vervullen bij het verstrekken van diensten op het vlak van accommodatie, sport, ontspanning, kleinhandel of voedselgerelateerde diensten.
We kunnen ook andere gegevens verwerken die geen persoonlijke gegevens zijn.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We gebruiken onze persoonlijke gegevens die we bijhouden om:

  • in ons legitiem belang om reclame te maken voor onze diensten, u informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren en waar u toestemming hebt gegeven om benaderd te worden voor dergelijke doeleinden, zoals accommodatie, sportzaal, wellness, ontspanning, vrije tijd, detailhandel, restaurant, vergaderingen & evenementen, barservice en andere voedselgerelateerde diensten
  • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons;
  • in ons legitiem belang om reclame te maken voor onze diensten, informatie te geven over een loyaliteitsprogramma of promotie;
  • te voldoen aan de wetgeving; en / of
  • u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te verzenden met betrekking tot onze diensten, evenementen en producten die voor u interessant kunnen zijn. Wenst u niet dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen.

Hoe slaan we uw gegevens op?

We doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Hoewel moderne beveiligingspraktijken efficiënt zijn, is geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem volledig veilig. We kunnen de volledige beveiliging van onze databases niet garanderen. We kunnen ook niet verzekeren dat de informatie die u verstrekt niet wordt onderschept als ze via internet naar ons wordt verzonden. We zullen de richtlijnen blijven bijwerken en aanvullende beveiligingsfuncties invoeren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De overdracht van informatie via internet is niet volledig veilig en kan de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden. Dit gebeurt meestal door het gebruik van cloud-oplossingen voor webhosting, e-mailhosting of bedrijfseigen software-oplossingen die via de cloud aan ons worden geleverd. Wij geven echter geen toestemming aan derden om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Niet-EER-landen bieden mogelijk geen passend beschermingsniveau met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u uw gegevens verstrekt, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking.
Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt niet garanderen. Elke overdracht van gegevens gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, gebruiken we passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We bewaren uw gegevens gedurende verschillende perioden volgens ons bewaringsschema, waarvan een kopie is opgeslagen in ons gegevensbewaringsschema en op verzoek verkrijgbaar is bij de algemene directeur van het pand.

Met wie kunnen we uw gegevens uitwisselen?
We kunnen uw gegevens meedelen aan derden die ons een dienst verlenen of als wij een bedrijf of activa verkopen of kopen. In dat geval kunnen wij uw gegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa meedelen. We kunnen gegevens ook meedelen als we verplicht zijn om uw gegevens openbaar te maken of uit te wisselen om tegemoet te komen aan enige wettelijke verplichting of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van personeel of klanten te beschermen. Gegevens over de personen aan wie we momenteel uw gegevens bekendmaken, kunt u verkrijgen als u contact opneemt met de algemeen directeur van het pand.

Een aantal jurisdicties beschikt mogelijk niet over voldoende waarborgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens. In dat geval voldoen we aan hoofdstuk 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een alternatieve methode te bieden om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Hoe kunt u toegang krijgen tot de informatie die we over u bijhouden?
Als individu hebt u op grond van EU-wetgeving bepaalde rechten die op ons van toepassing zijn om informatie te verstrekken of wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop wij gegevens met betrekking tot u verwerken. Deze rechten zijn onder bepaalde omstandigheden van toepassing en worden hieronder uiteengezet:
1. Het recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben (‘toegangsrecht’).
2. Het recht om gegevens met betrekking tot u te corrigeren/recht te zetten (‘recht op correctie’)
3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben (‘recht op bezwaar’)
4. Het recht om de verwerking van gegevens met betrekking tot u te beperken (‘recht op beperking’)
5. Het recht om gegevens met betrekking tot u te wissen/verwijderen (dat wil zeggen het recht om te wissen)
6. Het recht om bepaalde gegevens met betrekking tot u van de ene organisatie naar de andere te ‘over te dragen’ (‘recht op gegevensportabiliteit’)
Als u toegang wilt vragen tot de informatie die wij over u bijhouden, neem dan contact op met info@hihasselt.com

Wijzigingen van deze verklaring
We behouden ons het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we die wijzigingen hier posten, zodat u kunt zien welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en in welke omstandigheden we die informatie kunnen bekendmaken. Als u onze site of onze diensten verder blijft gebruiken of op andere wijze gegevens verstrekt nadat we dergelijke wijzigingen hebben aangekondigd, stemt u in en gaat akkoord met deze gewijzigde verklaring

De beheerder voor de doeleinden van de AVG is Holiday Inn Hasselt
Contacteer ons
Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten met betrekking tot deze verklaring en de informatie die we hebben, zijn welkom en moeten aan ons worden gericht op info@hihasselt.com
Alle verzoeken worden snel en efficiënt afgehandeld.

Privacyverklaring betreffende de website

Deze verklaring heeft betrekking op onze privacypraktijken in verband met deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Externe links naar andere websites zijn duidelijk herkenbaar. Enkele technische termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden aan het einde van deze pagina uitgelegd.
Houd er rekening mee dat er gevallen kunnen zijn waarin het voor ons noodzakelijk kan zijn om hoe dan ook met u te communiceren om administratieve of operationele redenen in verband met uw reservering of onze diensten.
Holiday Inn Hasselt respecteert volledig uw recht op privacy en zal geen persoonlijke informatie over u verzamelen op deze website zonder uw duidelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons geeft, wordt behandeld met de hoogste normen voor beveiliging en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de wetten over gegevensbescherming van 1988 en 2003.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
Holiday Inn Hasselt verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website, behalve informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via het boekingsproces, door verzending van een e-mail naar ons of gebruik van ons online feedbackformulier). Alle informatie die u op deze manier verstrekt, wordt niet beschikbaar gesteld aan derden en wordt door ons alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

Verzameling en gebruik van technische gegevens
Deze website maakt gebruik van cookies. De websites maken gebruik van optimale en tijdelijke sessiecookies. Met tijdelijke sessiecookies kan de webbrowser van een bezoeker onthouden welke pagina’s op deze website al zijn bezocht. Bezoekers kunnen deze website gebruiken zonder dat functionaliteit verloren gaat als cookies uit de webbrowser worden uitgeschakeld.
Technische gegevens in verband met bezoeken aan deze website worden door onze internetprovider geregistreerd voor onze statistische doeleinden. Er wordt geen informatie verzameld die door ons kan worden gebruikt om websitebezoekers te identificeren. De geregistreerde technische gegevens zijn beperkt tot de volgende onderwerpen:

  • Het IP-adres van de webserver van de bezoeker
  • De gebruikte top-level domeinnaam (bijvoorbeeld .ie, .com, .org, .net)
  • Het vorige websiteadres waar de bezoeker ons heeft bereikt, inclusief alle gebruikte zoektermen
  • Klik-stream gegevens die het verkeer van bezoekers op deze website weergeven (bijvoorbeeld pagina’s die zijn geopend en documenten die zijn gedownload)
  • Het type webbrowser dat wordt gebruikt door de bezoeker van de website

Holiday Inn Hasselt zal geen poging doen om individuele bezoekers te identificeren, of om de hierboven vermelde technische gegevens aan een persoon te koppelen. Het is het beleid van Holiday Inn Hasselt om dergelijke technische informatie met betrekking tot individuele websitebezoekers nooit bekend te maken aan een derde partij (behalve onze internetprovider die dergelijke gegevens namens ons opslaat en die gebonden is door vertrouwelijkheidsbepalingen in dit verband), tenzij dergelijke informatie verplicht moet worden meegedeeld op grond van een rechtsbepaling. De technische informatie zal alleen worden gebruikt door Holiday Inn Hasselt en slechts voor statistische en andere administratieve doeleinden. Houd er rekening mee dat technische gegevens, die we niet kunnen associëren met een identificeerbaar individu, geen “persoonsgegevens” vormen in de zin van de Gegevensbeschermingswetten van 1988 & 2003.

Glossarium van gebruikte technische begrippen:

Web browser
De software die u gebruikt om webpagina’s te lezen. Voorbeelden zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari en Opera.

IP-adres
De identificatiegegevens voor uw computer (of de computer van uw internetbedrijf), uitgedrukt in de code “internetprotocol” (bijvoorbeeld 192.168.0.101). Elke computer die op internet is aangesloten, heeft een uniek IP-adres, hoewel het adres mogelijk niet altijd hetzelfde is wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht.

Cookies
Kleine stukjes informatie, opgeslagen in eenvoudige tekstbestanden, door een website op uw computer geplaatst. Cookies kunnen door de website worden gelezen tijdens uw volgende bezoeken. De informatie die wordt opgeslagen in een cookie kan betrekking hebben op uw surfgedrag op de webpagina, of een uniek identificatienummer zodat de website u kan “onthouden” tijdens uw volgend bezoek. Over het algemeen bevatten cookies geen persoonlijke informatie op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd, tenzij u dergelijke informatie aan de website hebt verstrekt.

Faciliteiten

Brasserie

Brasserie

De Boulevard, brasserie van Holiday Inn Hasselt, biedt u heerlijke, gezonde gerechten met een Belgische toets.

Feesten

Feesten

Wij werken samen met Esther Vandebroek van Grand Events om onze zalen naar jullie wensen en budget in te richten.

Arrangementen

Aanbod

Meer redenen om voor Holiday Inn Hasselt te kiezen